Tag: hoat dong ngoai khoa

“Từ đôi tay đến ước mơ”

Doanh nghiệp tạo tác động xã hội là một tổ chức có các hoạt động kinh doanh với các mục tiêu mang tính xã hội...