Lịch học kỳ dự bị tiếng Anh IELTS ngành kế toán ứng dụng năm 2018

 

                                CHƯƠNG TRÌNH CỬ NHÂN QUỐC TẾ SUNWAY

Mon Tues Wed Thurs Fri
SUNWAY – 2018 Morning

8.00 – 11.15

Integrated skills

Vũ Dương

Integrated skills

Vũ Dương

Listening and Speaking

Minh Tú

Listening

Nhật Tuấn

Reading and Writing

Hoàng Hằng

Speaking

Brian Bosen

Afternoon

13.00 – 16.15

Reading and Writing

Vũ Huyền

ESP

Nhật Tuấn

EAP

Ninh Trang

ESP

Linh Hồng

OFF

Suggested Material:

Reading and Writing:

Active Reading Skills 3 (Vũ Huyền + Hoàng Hằng)

Effective Writing 2 (Vũ Huyền + Hoàng Hằng)

ESP + EAP:

Intelligence Business Pre- Inter + English for Finance 2 (Nhật Tuấn + Linh Hồng)

Academic Writing for International Students of Business (Ninh Trang)

Integrated Skills:

Unlock Listening + Speaking 2 (Minh Tú)

Speaking

Get Ready for IELTS Speaking A2+ (Brian Bosen)

Listening:

Get Ready for IELTS Listening A2+ (Nhật Tuấn)