Lịch học giai đoạn 2 kỳ II chương trình OBU năm 2018

Văn phòng SunwayHANU trân trọng thông báo lịch học môn MA2 (Thầy Lương Minh Hoàng), FA2 (Cô Nguyễn Thị Hải Hà) giai đoạn 2 kỳ II chương trình OBU năm 2018.

Link: https://tinyurl.com/yaccha8u