Cập nhật về điều kiện tiếng Anh để làm luận văn chương trình OBU

Sinh viên theo học chương trình Cử nhân Kế toán Ứng dụng được yêu cầu điều kiện tiếng Anh IELTS 6.0 tối thiểu để xin visa học chuyển tiếp tại Malaysia và làm luận văn theo quy định của ĐH Oxford Brookes UK. Tuy nhiên, Trường ĐH Oxford Brookes cũng có những quy định về điểm IELTS tối thiểu cho từng kỹ năng như sau:
IELTS (Academic):
Kỹ năng đọc và viết (Reading and Writing): 6.0
Kỹ năng nghe và nói (Listening and Speaking): 5.5
Vui lòng xem chi tiết tại link để tìm hiểu các yêu cầu đối với chứng chỉ tiếng Anh khác: English Language Requirement