Thông báo: Vv điều chỉnh học phí

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÀ NỘI

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số:559/QĐ-ĐHHN

Hà Nội, ngày 04 tháng 03 năm 2022

THÔNG BÁO

Điều chỉnh mức thu học phí Chương trình Kế toán Công chứng Anh Quốc (ACCA) lấy bằng Cử nhân Kế toán Ứng dụng của Đại học Oxford Brookes (OBU)

– Căn cứ Luật Giáo dục đại học; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục đại học;

– Căn cứ Nghị định số 60/2021/NĐ-CP ngày 21 tháng 6 năm 2021 của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập;

– Căn cứ Quy chế Tổ chức và Hoạt động của Trường Đại học Hà Nội ban hành theo Nghị quyết số 1456/NQ-HĐT ngày 04 tháng 08 năm 2021 của Hội đồng trường Trường Đại học Hà Nội;

– Căn cứ Quy chế Tài chính của Trường Đại học Hà Nội ban hành theo Nghị quyết số 1958/NQ-HĐT ngày 06 tháng 10 năm  2021 của Hội đồng trường Trường Đại học Hà Nội;

– Theo đề nghị của Trưởng phòng Tài chính – Kế toán.

Hiệu trưởng Trường Đại học Hà Nội quy định về việc điều chỉnh mức thu học phí, cụ thể:

– Học phí chương trình tiếng Anh Elicos (tiếng Anh dự bị): 30.000.000 đ (Ba mươi triệu đồng) với khóa học 600 tiết;

– Tổng học phí của chương trình ACCA/OBU: 165.550.000 đ (Một trăm sáu mươi lăm triệu năm trăm năm mươi nghìn đồng).

Mọi thông tin chi tiết, vui lòng liên hệ:

Văn phòng Sunway HANU

Phòng 204 nhà B, Trường Đại học Hà Nội

Km9, đường Nguyễn Trãi, Nam Từ Liêm, Hà Nội

Tel: 0243.554.4243 – Hotline: 0964.233.653

Website: https://sunway.hanu.edu.vn/

Fanpage: https://www.facebook.com/cunhanketoanhanu

Nơi nhận: – Phòng TCKT, Trung tâm GDQT và các đơn vị, cá nhân liên quan
– Lưu: VT, TCKT

   HIỆU TRƯỞNG      
     (Đã ký)            
Nguyễn Văn Trào