Ngày nay, các nhà tuyển dụng yêu cầu đội ngũ tài chính kế toán của họ cần có phẩm chất và kỹ năng mềm nhiều...