Đại dịch Covid-19 đã thay đổi cách chúng ta làm – và nơi chúng ta làm việc. Thế nhưng nó thay đổi đến mức nào...