Sự bùng nổ của đại dịch Covid 19 đã khiến nhân loại như “lùi lại” một bước trên chặng đường phát triển khi mọi mặt...