Học bổng Cử nhân Chương trình Quốc tế ACCA/OBU 2021

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÀ NỘI
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Số: 501 /TB-ĐHHNHà Nội, ngày 23 tháng 03 năm 2021

THÔNG BÁO

Về việc xét tuyển học bổng Chương trình Kế toán Công chứng Anh Quốc (ACCA) lấy bằng Cử nhân Kế toán Ứng dụng của Đại học Oxford Brookes (OBU)

Căn cứ Biên bản ghi nhớ hợp tác giữa Trường Đại học Hà Nội và Hiệp hội Kế toán Công chứng Anh Quốc (ACCA) ngày 28/8/2009;

Căn cứ Quyết định số 1453/QĐ-ĐHHN ngày 14/8/2020 về việc cho phép thực hiện Chương trình Kế toán Công chứng Anh Quốc (ACCA) lấy bằng Cử nhân Kế toán Ứng dụng của Đại học Oxford Brookes (OBU);

– Căn cứ Thỏa thuận hợp tác giữa Trường Đại học Hà Nội và Đại học Oxford Brookes (Anh Quốc) ngày 22/01/2021;

– Căn cứ Thỏa thuận hợp tác giữa Trường Đại học Hà Nội và Sunway TES, Đại học Sunway (Malaysia) ngày 26/10/2018;

– Căn cứ Kế hoạch tuyển sinh Chương trình Kế toán Công chứng Anh Quốc (ACCA) lấy bằng Cử nhân Kế toán Ứng dụng của Đại học Oxford Brookes (OBU) của trường Đại học Hà Nội năm 2021;

Trường Đại học Hà Nội thông báo xét tuyển học bổng năm 2021 đối với ứng viên đăng ký học Chương trình Kế toán Công chứng Anh Quốc (ACCA) lấy bằng Cử nhân Kế toán Ứng dụng của Đại học Oxford Brookes (OBU), cụ thể như sau:

1. Giá trị học bổng:

  • 05 suất học bổng học phí, gồm: học bổng toàn phần (100%) và bán phần (50%, 30%) học phí học tập của chương trình; trị giá học bổng cao nhất: 160.550.000 VNĐ.
  • Học bổng không bao gồm các khoản: lệ phí thi, lệ phí ACCA thường niên, phí nộp luận văn cho Đại học Oxford Brookes và phí chuyển tiếp sang Malaysia.

2. Đối tượng đăng ký học bổng:

  • Học sinh được tuyển thẳng;
  • Học sinh THPT có điểm trung bình học tập (GPA) 2 năm gần nhất trên 8.0;
  • Sinh viên các trường Đại học có điểm trung bình học tập (GPA) 2 kỳ gần nhất trên 7.0

3. Hình thức xét học bổng:

Ứng viên thi qua 3 vòng: vòng hồ sơ, vòng phỏng vấn và vòng kiểm tra kiến thức.

a) Vòng hồ sơ:

Ứng viên nộp hồ sơ về Văn phòng Sunway HANU trước ngày 01/08/2021. Hồ sơ xét tuyển học bổng bao gồm:

b) Vòng phỏng vấn:

Ứng viên vượt qua vòng hồ sơ sẽ được tham gia vòng phỏng vấn, hình thức phỏng vấn bằng tiếng Anh.

c) Vòng kiểm tra kiến thức:

Ứng viên vượt qua vòng phỏng vấn sẽ làm 01 bài kiểm tra kiến thức tiếng Anh và Toán.  Dự kiến tổ chức vào: 08/2021.

4. Cách thức nộp hồ sơ đăng ký:

  • Nộp hồ sơ trực tiếp tại Văn phòng Sunway HANU, Phòng 204 nhà B, Trường Đại học Hà Nội; Km9 đường Nguyễn Trãi, Nam Từ Liêm, Hà Nội; hoặc
  • Nộp hồ sơ qua email, ứng viên scan toàn bộ hồ sơ và gửi về hòm thư obu@hanu.edu.vn. Tiêu đề thư ghi rõ: Học bổng OBU 2021_ Tên thí sinh.

Mọi thông tin chi tiết, vui lòng liên hệ:

Văn phòng Sunway HANU

Phòng 204 nhà B, Trường Đại học Hà Nội

Km9, đường Nguyễn Trãi, Nam Từ Liêm, Hà Nội

Tel: 0243.554.4243 – Hotline: 0964.233.653

Website: https://sunway.hanu.edu.vn/

Fanpage: https://www.facebook.com/cunhanketoanhanu

Nơi nhận: – Phòng QLĐT;
– Lưu: VT, VP Sunway HANU.
        HIỆU TRƯỞNG      
(Đã ký)            
  Nguyễn Văn Trào

Thông tin chi tiết xem tại đây