Tổng hợp cấu trúc tiếng Anh thường gặp trong kỳ thi THPT quốc gia

 Cu trúc Tiếng Anh cơ bn thường gp Đề thi THPT Quc gia
1. S + V+ too + adj/adv + (for someone) + to do something (quá….để cho ai làm gì…)
e.g.1 This structure is too easy for you to remember.
e.g.2: He ran too fast for me to follow.
2. S + V + so + adj/ adv + that +S + V (quá… đến ni mà…)
e.g.1: This box is so heavy that I cannot take it.
e.g2: He speaks so soft that we cant hear anything.
3. It + V + such + (a/an) + N (s) + that + S +V (quá… đến ni mà…)
e.g.1: It is such a heavy box that I cannot take it.
e.g.2: It is such interesting books that I cannot ignore them at all.
4. S + V + adj/ adv + enough + (for someone) + to do something. (Đủ… cho ai đó làm gì…)
e.g.1: She is old enough to get married.
e.g.2: They are intelligent enough for me to teach them English.
5. Have/ get + something + done (VpII) (nhai hoc thuê ai làm gì…)
e.g.1: I had my hair cut yesterday.
e.g.2: Id like to have my shoes repaired.
6. It + be + time + S + V (-ed, ct 2) / Its +time +for someone +to do something (đã đến  lúc ai  đó phi làm gì…)
e.g.1: It is time you had a shower.
e.g.2: Its time for me to ask all of you for this question.
7. It + takes/took+ someone + amount of time + to do something (làm gì… mt bao nhiêu thi gian…)
e.g.1: It takes me 5 minutes to get to school.
e.g.2: It took him 10 minutes to do this exercise yesterday.
8. To prevent/stop + someone/something + From + V-ing (ngăn cn ai/cái gì… không làm gì..)
e.g.1: I cant prevent him from smoking
e.g.2: I cant stop her from tearing
9. S + find+ it+ adj to do something (thy … để làm gì…)
e.g.1: I find it very difficult to learn about English.
e.g.2: They found it easy to overcome that problem.
10. To prefer + Noun/ V-ing + to + N/ V-ing. (Thích cái gì/làm gì hơn cái gì/ làm gì)
e.g.1: I prefer dog to cat.
e.g.2: I prefer reading books to watching TV.
11. Would rather + V (infinitive) + than + V (infinitive) (thà làm gì đó hơn )
e.g.1: She would rather play games than read books.
e.g.2: Id rather learn English than learn Biology.
12. To be/get Used to + V-ing (quen làm gì)
e.g.1: I am used to eating with chopsticks.
13 . Used to + V (infinitive) (Thường làm gì trong qk và bây gikhông làm na)
e.g.1: I used to go fishing with my friend when I was young.
e.g.2: She used to smoke 10 cigarettes a day.
14. to be amazed at = to be surprised at + N/V-ing ( ngc nhiên v….)
15. to be angry at + N/V-ing (tc gin v)
16. to be good at/ bad at + N/ V-ing (gii v…/ kém v…)
17. by chance = by accident (adv) (tình c)
18. to be/get tired of + N/V-ing (mt mi v…)
19. cant stand/ help/ bear/ resist + V-ing (không nhn được làm gì…)
20. to be keen on/ to be fond of + N/V-ing (thích làm gì đó…)
21. to be interested in + N/V-ing (quan tâm đến…)
22. to waste + time/ money + V-ing (tn tin hoc tg làm gì)
23. To spend + amount of time/ money + V-ing (dành bao nhiêu thi gian làm gì…)
24. To spend + amount of time/ money + on + something (dành thi gian vào vic gì…)
e.g.1: I spend 2 hours reading books a day.
e.g.2: She spent all of her money on clothes.
25. to give up + V-ing/ N (tblàm gì/ cái gì…)
26. would like/ want/wish + to do something (thích làm gì…)
27. have + (something) to + Verb (có cái gì đó để làm)
28. It + be + something/ someone + that/ who (chính…mà…)
29. Had better + V (infinitive) (nên làm gì….)
30. hate/ like/ dislike/ enjoy/ avoid/ finish/ mind/ postpone/ practise/ consider/ delay/deny/ suggest/ risk/ keep/ imagine/ fancy + V-ing,
e.g.1: I always practise speaking English everyday.
31. Its + adj + to + V-infinitive (quá gì ..để làm gì)
32. to be excited about (thích thú)
33. to be bored with/ fed up with (chán cái gì/làm gì)
34. There is + N-sít, there are + N-snhiu (có cái gì…)
35. feel like + V-ing (cm thy thích làm gì…)
36. expect someone to do something (mong đợi ai làm gì…)
37. advise someone to do something (khuyên ai làm gì…)
38. go + V-ing (chcác trtiêu khin..) (go camping…)
39. leave someone alone (để ai yên…)
40. By + V-ing (bng cách làm…)
41. want/ plan/ agree/ wish/ attempt/ decide/ demand/ expect/ mean/ offer/ prepare/ happen/ hesitate/ hope/ afford/ intend/ manage/ try/ learn/ pretend/ promise/ seem/refuse + TO + V-infinitive
e.g.1: I decide to study English.
42. for a long time = for years = for ages (đã nhiu năm ri) (dùng trong thì hin ti hoàn
thành)
43. when + S + V (QkĐ), S + was/were + V-ing.
44. When + S + V (qkd), S + had + Pii
45. Before + S + V (qkd), S + had + Pii
46. After + S + had +Pii, S + V (qkd)
47. to be crowded with (rt đông cài gì đó…)
48. to be full of (đầy cài gì đó…)
49. To be/ seem/ sound/ became/ feel/ appear/ look/ go/ turn/ grow + adj (đây là các động
ttri giác có nghĩa là: có vnhư/ là/ dường như/ trnên… sau chúng nếu có adj và adv
thì chúng ta phi chn adj)
50. except for/ apart from (ngoài, tr…)
51. as soon as (ngay sau khi)
52. to be afraid of (scái gì..)
53. could hardly (hu như không) ( chú ý: hard khác hardly)
54. Have difficulty + V-ing (gp khó khăn làm gì…)
Chú ý phân bit 2 loi tính tV-ed V-ing: dùng -ed để miêu tvngười, -ing cho vt.
và khi mun nói vbn cht ca cngười và vt ta dùng ing
e.g.1: That film is boring.
e.g.2: He is bored.
e.g.3: He is an interesting man.
e.g.4: That book is an interesting one. (khi đó không nên nhm vi ed, chng hn ta nói :
a loved man có nghĩa người đàn ông được mến mộ”, tc là có nghĩa BĐược
đó)
55. in which = where; on/at which = when
56. Put + up + with + V-ing (chu đựng…)
57. . Make use of + N/ V-ing (tn dng cái gì đó…)
58. Get + adj/ Pii
59. Make progress (tiến b…)
60. take over + N (đảm nhim cái gì…)
61. Bring about (mang li)
62. Chú ý: so + adj còn such + N
63. At the end of In the end (cui cái gì đó và kết cc)
64. To find out (tìm ra),To succeed in (thành công trong…)
65. Go for a walk (đi do)/ go on holiday/picnic (đi ngh)
66. One of + so sánh hơn nht + N (mt trong nhng…)
67. It is the first/ second…/best + Time + thì hin ti hoàn thành
68. Live in (sng )/ Live at + địa chcth/ Live on (sng nhvào…)
69. To be fined for (bpht v)
70. from behind (tphía sau…)
71. so that + mnh đề (để….)
72. In case + mnh đề (trong trường hp…)
73. Cách dùng stop và try
stop + to V: dừng lại để làm gì
stop + Ving: dừng hẳn
ex: He stops smoking to keep his health
      He stopped to buy some milk in the supemarket
try + to V: cố gắng để làm gì 
try + Ving: thử làm gì