• Cử nhân Quản trị kinh doanh, ĐH Sunderland, Anh
  • Thạc sĩ Tài chính quốc tế, ĐH Glasgow, Anh
  • Giảng viên khoa Quản trị kinh doanh và du lịch, trường Đại học Hà Nội
  • Điều phối viên nguồn của Hội Đồng Anh