• Thạc sỹ Quản trị Kinh doanh (ĐH Latrobe, Úc)
  • Chứng chỉ phân tích đầu tư tài chính Mỹ CFA Level II
  • Giảng viên chuyên ngành tài chính, khoa Quản trị Kinh doanh và Du lịch, trường ĐH Hà Nội
  • Hơn 8 năm kinh nghiệm giảng dạy Quản trị rủi ro tài chính, Chứng khoán phái sinh và Quản lý danh mục đầu tư
  • Giảng viên chương trình liên liên kết ĐH Latrobe – HANU và chương trình phân tích đầu tư tài chính Mỹ (CFA).
  • Từng làm việc tại Woori CBV