• Thạc sỹ tài chính (ĐH Leicester, UK), FCCA, CIA, MIA, IIA
  • Hơn 20 năm kinh nghiệm giảng dạy các học phần liên quan trong lĩnh vực kiểm toán và quản trị
  • 4 năm kinh nghiệm làm kiểm toán viên
  • Rất nhiều sinh viên của thầy đã có điểm thi vô địch cấp Quốc gia và Thế giới
  • Cố vấn, hướng dẫn luận văn sinh viên OBU đạt điểm A