• Thạc sỹ Tài Chính (ĐH Braford, Anh quốc), ACCA
  • Giảng viên khoa Quản trị Kinh doanh và Du lịch, trường ĐH Hà Nội
  • Hơn 8 năm kinh nghiệm giảng dạy các học phần liên quan đến kế toán và kiểm toán bằng Tiếng Anh
  • Kế toán tổng hợp tại công ty Lucky Sun