• Thạc sỹ Quản trị kinh doanh, ĐH Latrobe (Úc)
  • Trưởng bộ môn quản trị, khoa Quản trị Kinh doanh và Du lịch, trường ĐH Hà Nội
  • Hơn 11 năm kinh nghiệm giảng dạy chuyên ngành bằng tiếng anh tại các chương trình trong nước và quốc tế về lĩnh vực quản trị.
  • Được đào tạo giảng dạy học phần môn F1 và P1 (2014) tại Sunway Tes (Malaysi