Chương trình Cử nhân Kế toán Ứng dụng OBU/ACCA được thiết kế giảng dạy theo định hướng tập trung chuyên ngành kế toán, kiểm toán, tài chính với lượng kiến thức tương đối nặng và định hướng ứng dụng thực tiễn nên đòi hỏi sinh viên luôn chủ động cũng như phải có ý thức tự học. Sự độc lập trong khâu giảng dạy, tổ chức thi, chấm thi, chấm luận văn giữa giảng viên chương trình, hội đồng thi ACCA , Đại học Oxford Bookes đảm bảo kết quả luôn chính xác, minh bạch, trung thực và công bằng.