Một trong những điều kiện bắt buộc để được làm luận văn theo quy định của ĐH Oxford Brookes UK và chuyển tiếp sang ĐH...