Sự kiện teambuilding thường niên miễn phí do VP Sunway HANU (Trường Đại học Hà Nội) tổ chức tại Mộc Châu, Sơn La vào Thứ...