Trường Đại học Hà Nội được thành lập từ năm 1959 với tên gọi ban đầu Trường Đại học Ngoại ngữ. Sau hơn nửa thế...