Nhu cầu áp dụng IFRS của các doanh nghiệp niêm yết, định chế tài chính quốc tế, đặc biệt là doanh nghiệp FDI Theo ông...