“ Này anh iu ơi, em muốn uống TÀ TƯA!  Okie em đến HANU đi em” Hôm nay, Sunway Hanu sẽ dẫn các bạn đi...