Doanh nghiệp tạo tác động xã hội là một tổ chức có các hoạt động kinh doanh với các mục tiêu mang tính xã hội...